Darbinieki

 • Skolas direktors – Jānis Bakmanis
 • Direktora vietniece mācību darbā – Ausma Kalniņa
 • Direktora vietniece audzināšanas darbā- Anda Timermane

Skolotāji:

 • Jānis Bakmanis – darba tiesiskās attiecības
 • Ausma Kalniņa – profesionālā komunikācija, saskarsmes kultūra
 • Jolanta Jurova – grāmatvedības pamati
 • Vizma Tiltiņa – sports, sporta vadība, sporta vēsture, sporta tūrisma organizēšana
 • Vizma Lūse – angļu valoda, profesionālā svešvaloda
 • Sandra Strauta –bioloģija
 • Vija Brente – matemātika, sabiedrības un cilvēka drošība
 • Ilga Elste – Latvijas un pasaules vēsture
 • Valentīna Andrejeva – krievu valoda, ekonomika, komercdarbības pamati, tirgzinības pamati
 • Tamāra Pavlova – angļu valoda
 • Linda Abendrote – informātika, informācijas tehnoloģijas, dokumentu pārvaldība
 • Zane Zvirgzdiņa – latviešu valoda, literatūra
 • Anda Timermane – kursu audzinātāja, vispārējās pedagoģijas pamati, profesionālā ētika, higiēna
 • Evija Arnava – psiholoģija, sporta psiholoģijas pamati
 • Dace Jurka – sporta pasākumu organizēšanas metodika
 • Lilita Sparāne – projektu vadības zinības
 • Liene Rozenberga – valsts aizsardzības mācība