Darbinieki

  • Skolas direktora v.i. – Jānis Bakmanis
  • Direktora vietniece mācību darbā – Ausma Kalniņa

Skolotāji:

N.p.k. Vārds, uzvārds Mācību priekšmeti
1. Zane Zvirgzdiņa Latviešu val., literatūra
2. Vizma Lūse Angļu valoda, profesionālā svešvaloda
3. Tamāra Pavlova Angļu valoda
4. Valentīna Andrejeva Ekonomika, krievu valoda
5. Vija Brente Matemātika, sabiedrības un cilvēka drošība,
6. Linda Abendrote Informātika, informācijas tehnoloģijas
7. Sandra Strauta Bioloģija
9. Ilga Elste Latvijas un pasaules vēsture
9. Olga Kārkle fizika
10. Vizma Tiltiņa Sports, sporta teorija, sporta vēsture, sporta tūrisma organizēšana, sporta vadība
11. Lilita Siliņa Profesionālā ētika, saskarsmes kultūra, dokumentu pārvaldība, komercdarbības pamati, vispārējās pedagoģijas pamati, sporta psiholiģijas pamati, tirdzniecības pamati, psiholoģija
12. Druvis Kleins Valsts aizsardzības mācība
13. Dace Jurka Sporta pasākumu organizēšanas metodika
14. Lilita Sparāne Projektu vadības zinības

15.             Jolanta Jurova                                 Grāmatvedības pamati

16.             Jānis Bakmanis                               Darba tiesiskās attiecības