Dokumenti

Licence

Licence

Reģistrācijas apliecība

registr_lapa

Izglītības programmas akreditācijas lapa

izgl_progr_akred

Akreditācijas lapa

Akredit_lapa

ĢENERĀĻA PĒTERA RADZIŅA

STAICELES SPORTA PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA

Reģ.Nr. 4331802923, Sporta iela-5, Staicele, Alojas novads, LV-4043

UZŅEMŠANA

2018./2019. mācību gadam

 

Izglītojamo uzņemšanas kārtība izstrādāta saskaņā ar Profesionālās izglītības likuma 26.,27. un 28.pantu un  Izglītības un Zinātnes ministrijas 2012. gada 20.jūnija iekšējie noteikumi Nr.12 – “Kārtība, kādā personas uzņem  profesionālās pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmās Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošajās valsts profesionālās izglītības iestādēs”.

 1. Ģenerāļa Pētera Radziņa Staiceles Sporta profesionālā vidusskola (turpmāk tekstā Skola) uzņem personas:

1.1.  ar pamatizglītību – klātienē profesijā „Sporta pasākumu organizators”

 1. Mācībām dokumentus pieņem:

2.1.  klātienē ar pamatskolas izglītību – no 2018. gada 14. jūnija līdz 20.augustam;

2.2. skola var pagarināt dokumentu pieņemšanu klātienē līdz 2018. gada 31. augustam, līdz pilnas   grupas nokomplektēšanai.

 1. Uzņemšanas komisijas sastāvs tiek apstiprināts ar Skolas direktora rīkojumu.
 2. Reflektanti, kuri izteikuši vēlmi mācīties Skolā, iesniedz šādus dokumentus:

4.1.  iesniegumu Skolas direktoram, kurā norādīta izvēlētā profesionālās izglītības programma un iegūstamā kvalifikācija (Skola pārbauda iesniegumā norādīto ziņu atbilstību personas uzrādītajam personu apliecinošam dokumentam);

4.2. pamatizglītību, arodizglītību un citu iepriekšējo izglītību apliecinošu dokumentu kopiju (uzrādot dokumenta oriģinālu);

4.3.  pases vai ID kartes kopiju (uzrādot oriģinālu);

4.4.  četras fotogrāfijas ne lielākas par formātu 3 x 4;

4.5.  medicīnas izziņu (izrakstu no stacionārā pacienta/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u)) ar norādi par atļauju apgūt konkrētu profesiju;

4.6.  iesniegumu Skolas direktoram par dienesta viesnīcu.

 1. Reflektantus Skolā uzņem konkursa kārtībā pēc atestāta vidējās atzīmes.
 2. Ārpus konkursa uzņem bāreņus un bez vecāku gādības palikušos bērnus (jāuzrāda apliecinoši dokumenti).
 3. Priekšrocības pie uzņemšanas ir reflektantiem, kuri piedalījušies ar specialitāti saistītos profesionālajos konkursos, sacensībās un tajos ieguvuši godalgotas vietas, ko apliecina konkursa rīkotāju apstiprināti dokumenti.
 4. Uzņemšanas komisija pieņem lēmumu un informē reflektantus par uzņemšanu vai neuzņemšanu Skolā. Uzņemšana mācībām Skolā notiek:

8.1.  personām ar pamatizglītību (klātiene) – 2018. gada 20.augustā;

 1. Pamatojoties uz uzņemšanas komisijas lēmumu, Skolas direktors izdod rīkojumu par reflektantu ieskaitīšanu Skolā.
 2. Mācību sākums klātienē 2018.gadā 3. septembrī tiek paziņots kopā ar informāciju par uzņemšanu Skolā.
 3. Izglītojamie, kuri 10 dienu laikā bez attaisnojoša iemesla nav uzsākuši mācības Skolā, ar Skolas direktora rīkojumu var tikt atskaitīti.

    Direktors:                   J.Bakmanis

 

 

Nepieciešamie dokumenti, lai iestātos SSPV:

SSPV_iesniegums

Iesniegums DV

 

ĢPRSSPV IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI:

NOTEIKUMI

VIESNĪCAS IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI:

Viesnīcas noteikumi

 

PRAKSES NOLIKUMS:

Nolikums prakses