Konsultācijas

 

 

APSTIPRINU

Staiceles Sporta profesionālā vidusskola

Direktors_______________J.Bakmani

2017. gada „1”. septembrī

(z.v.)

Individuālais darbs/konsultācijas

2017./2018.mācību gada

1.semestrī

 

N.p.k. Mācību priekšmets Diena Laiks Skolotājs
1. Matemātika, sab.un cilv.droš. Otrdiena 3.k.

Otrdiena 2.k.

Ceturtdiena 1.k.

11.10 – 11.40

16.00 – 16.40

14.30 – 15.10

V.Brente
2. Informātika,

Informācijas tehnoloģijas

Otrdiena 3.k.

Ceturtdiena 1.,2.k

11.40 – 12.20

14.30 – 15.10

L.Abendrote
3. Ekonomika, krievu valoda Piektdiena 14.30 – 15.20 V.Andrejeva
5. Latviešu valoda un literatūra Pirmdiena 17.00 – 18.00 Z.Zvirgzdiņa
7. Fizika Pirmdiena 17.00 – 18.00 P.Apsītis
8. Latvijas un pasaules vēsture Piektdiena 8.50 – 9.30 I.Elste
9. Sporta teorija, sporta vēsture

Sporta tūrisma organizācija

Sports

Piektdiena 14.30 – 15.20 V.Tiltiņa
10. Komercdarbības pamati

Tirgzinības pamati

Dokumentu pārvaldība

Saskarsmes kultūra

Higiēna

Trešdiena 3.k.

Ceturtdiena 1.,2.k

15.20 – 15.00

14.30 – 15.10

L.Siliņa
11. Bioloģija – 2.kurss, 1.kurss

Bioloģija – 3.kurss

Ceturtdiena

Piektdiena

14.30 – 15.10

8.50 – 9.30

S.Strauta
12. Angļu valoda – 1.kurss

Angļu valoda – 2.kurss

Otrdiena

Otrdiena

16.50 – 17.30

 8.00 -8.40

T.Pavlova

V.Lūse

 

 

Mācību daļas vadītāja                                     A.Kalniņa