Konsultācijas

Apstiprinu skolotāju individuālā darba grafiku ar izglītojamajiem:

                                                                Rīkojums NR ________  2018.gada 3.septembrī

 Skolas direktors: …………………………………./ J.Bakmanis/

Ģenerāļa Pētera Radziņa Staiceles Sporta profesionālās vidusskolas

skolotāju individuālā darba grafiks ar izglītojamajiem

2018./2019. m. g. 1.semestrī

 

N.p.k skolotājs mācību priekšmets diena konsultāciju laiks
1. V. Andrejeva

 

Krievu valoda, tirgzinības pamati, komercdarbības pamati trešdienās 15.35 – 16.35
2. S. Strauta bioloģija otrdienās 15.30 – 16.30
3. V.Brente Matemātika, sabiedrības un cilvēka drošība ceturtdienās 15.30 – 16.30
4. V. Lūse Angļu valoda, profesionālā svešvaloda (angļu) trešdienās 14.45 – 15.45
5. I. Elste Latvijas un pasaules vēsture piektdienās 13.00 – 14.00
6. V. Tiltiņa Sporta vadība, sporta vesture, sporta teorija, sporta tūrisma organizēšana piektdienās 13.00 – 14.00
7. A. Timermane Vispārīgās pedagoģijas pamati, profesionālā ētika, higiēna ceturtdienās 13.55 – 14.55
8. P. Apsītis Fizika pirmdienās 15.40 – 16.40
9. L. Abendrote

 

Informātika, informācijas tehnoloģijas, dokumentu pārvaldība pirmdienās 15.30 – 16.30
10. Z.Zvirgzdiņa Latviešu valoda, literatūra otrdienās 17.10 – 18.00
11. T.Pavlova Angļu valoda 3.kurss otrdienās 8.15 – 8.55
12. D.Jurka Sporta pasākumu organizēšanas metodika otrdienās 17.10 – 18.00
13. E.Arnava Psiholoģija, sporta psiholoģija saskaņotā  
14. A.Kalniņa Profesionālā komunikācija, saskarsmes kultūra saskaņotā  

 

Direktora vietniece                                                             Ausma Kalniņa